Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Ji Hotel Suzhou Guanqian Street (Former: Suzhou Garden View Hotel)

Addr: 66 Luoguaqiao Xiatang, Lindun Road (Lindun Lu)(66)
Tel: +86-512-67778888  Fax: +86-512-67779999
click and print it with you